Utbyttene til aksjonærene i norske banker ble vedtatt før koronakrisen, og gjelder overskudd fra driften i resultatåret 2019. Imidlertid har Finanstilsynet gjennom flere runder gått ut med en kraftig anmodning om at bankene ikke skal utbetale utbytte for 2019. Dette skyldes at det forventes dårlige resultater for bankene i 2020, noe som dermed kan påvirke bankenes egenkapitalsituasjon.

Styret i Sbanken, som tidligere het Skandiabanken, hadde opprinnelig fremmet en innstilling om å utbetale et utbytte på 1,9 kroner per aksje til sine aksjonærer for 2019. Senest 1. april meldte Sbanken at de ønsket å gjennomføre denne overskuddsdisponeringen. Banken viste til at utbyttet er av moderat art og at Sbanken har en sterk egenkapitaldekning på totalt 15,6 %. Banken viste også til sin utlånsportefølje, som består av 94 % boliglån som i gjennomsnitt har en belåningsgrad på 54 %. Etter den siste henvendelsen fra Finanstilsynet har banken derimot bestemt seg for å snu.

I en børsmelding til Oslo Børs, opplyser Sbanken at «Finanstilsynet har henvendt seg til Sbanken på generelt grunnlagt med en anmodning om igjen å revurdere innstilling til utbytte for regnskapsåret 2019. Med bakgrunn i dette har styret i dag oppdatert sin innstilling til generalforsamlingen og anbefaler at det på nåværende tidspunkt ikke betales utbytte».

Bankens styre har dermed laget en ny innstilling, som konkluderer med at det ikke utbetales utbytte for 2019. Sbanken holder derimot muligheten åpen for at de på et senere tidspunkt, og senest i desember 2020, kan revurdere dette og vedta at det blir utbytte for 2019. Med dette har Sbanken både rettet seg etter Finanstilsynets anbefalinger, samtidig som de holder muligheten åpen for at aksjonærene likevel mottar utbytte.

I samme børsmelding melder Sbanken om at de for tiden opplever en kraftig vekst innen boliglån. Banken var den aller første til å innsnevre den lange ventetiden før rentekuttene fra Norges Bank ble videreført til boliglånskundene. Samtidig videreførte banken store deler av rentekuttet, og reduserte boliglånsrenten med 1 % for alle kundene. Til sammenligning reduserte Norges største bank, DNB, renten med 0,85 % men kun for et fåtall av bankens kunder. I etterkant meldte flere av bankens kunder om at de kun mottok rentekutt på 0,30 %. Sbankens grep har gitt banken mye positiv publisitet, og dermed forsterket antallet boliglånskunder som søker seg til banken. Det ventes at Sbankens siste grep blir tilsvarende positivt mottatt i markedet.