Sigrun Vågeng, direktør i NAV, innrømmer at NAV har utfordringer. NAV varsler nye utsettelser av dagpengeutbetalingene til permitterte som følge av koronakrisen. For omtrent en måned tilbake, opplyste NAV at de regnet med å komme a jour med dagpengesøknadene i slutten av juli. Nå viser det seg at dette trolig ikke oppnås før i slutten av august. 

NAV opplyser i en pressemelding at utbetalingene dermed skjer senere enn tidligere antatt. De viser til at det har vært en krevende balanseøvelse å lære opp mange nye saksbehandlere, samtidig som NAV skulle øke hastigheten til saksbehandlingen. I pressemeldingen opplyses det at NAV blant annet har erfart at opplæring og oppfølging av nye saksbehandlere ble mer ressurskrevende enn det de la til grunn i den forrige prognosen.

Til nå har NAV utbetalt 20,7 milliarder kroner til arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere. Ikke mindre enn 12 stortingsvedtak er gjennomført. NAV behandler for tiden åtte ganger flere søknader om dagpenger per uke enn før koronakrisen. Likevel vil det ta noe tid før alle søknadene er behandlet.

Utbetalingene på 20,7 milliarder er utbetalt til 484 000 personer fordelt som lønnskompensasjon til permitterte, inntektskompensasjon til selvstendig næringsdrivende, dagpenger og forskudd på dagpenger. 

  • Vi har gjennomført enormt mye på kort tid. Vi mottok 12 såkalte anmodningsvedtak fra Stortinget, som berørte NAVs ytelser og ordninger. De fleste av vedtakene krevde endringer i regelverk eller et helt nytt regelverk og utvikling av løsninger. Alle vedtakene er levert. Det siste, løsningen for lønnskompensasjon, kom på plass i juni, sier Åsholt.  

Siden 9. mars har NAV mottatt 480 000 søknader om dagpenger, hittil er 301 000 av søknadene ferdigbehandlet.  NAV viser til at de har arbeidet hardt for å øke sin saksbehandlingskapasitet, siden normal kapasitet og hastighet på saksbehandling til NAV ville gitt mer enn ett år i behandlingstid. NAV oppgir at en justert prognose nå viser at saksbehandlingstiden vil være på om lag 4 uker. Det betyr i slutten av juli for helt arbeidsledige, og i slutten av august for permitterte. 

  • Dette er noe senere enn vi antok i april. Det har vært en krevende balanseøvelse å lære opp mange nye saksbehandlere, samtidig som vi skulle øke farten i saksbehandlingen. Vi har blant annet erfart at opplæring og oppfølging av nye saksbehandlere ble mer ressurskrevende enn det vi la til grunn i prognosen fra april. Det har også vist seg at mange saker er mer krevende å behandle enn vi håpet, sier Åsholt. 

Han understreker at det alltid er usikkerhet knyttet til prognoser. 

  • Dette gjelder spesielt i en tid som denne, der vi rett og slett ikke vet nok om hvordan pandemien vil påvirke det norske arbeidsmarkedet og verden for øvrig. Dagpenger er også et fagområde med mange komplekse problemstillinger som krever manuell saksbehandling av personer som kan fagfeltet godt, sier Åsholt.

Søknader fra arbeidsledige og permitterte blir prioritert og behandlet først, noe som er nødvendig dersom NAV skal nå målet om 4-ukers saksbehandlingstid. Andre søknader har derimot svært lang behandlingstid, og kan ikke påregne behandling før i utgangen av september. NAV opplyser at dette gjelder søknader fra personer som ikke lenger er registrert som arbeidsledige eller permitterte, som kan ha rett på dagpenger i alt fra 1 til 20 dager, og som med stor sannsynlighet har hatt mulighet til å søke om forskudd på dagpenger.

  • Denne siste gruppen er personer som med stor sannsynlighet kom tilbake i jobb etter veldig kort tid, og som derfor enten ikke har krav på dagpenger eller som har krav på et mindre beløp siden perioden de var permittert var kort. Vi gjør dette for å sikre at de som står uten inntekt, det vil si personer som fremdeles er arbeidsledige eller permittert, skal få behandlet sakene sine først, sier Åsholt.

Personer som må vente til slutten av september med å få behandlet sakene sine, blir orientert om dette i et eget brev fra NAV. Personer med søknader inne som ikke mottar dette brevet, får saken sin behandlet så snart som mulig. 

  • Dersom  det viser seg at noen av de som mottar brev fra oss om lengre saksbehandlingstid likevel ikke er tilbake i jobb, ber vi om at de tar kontakt med oss slik at vi får tatt en ny vurdering, sier Åsholt.

Samtidig er det enkelte bedrifter som ikke har meldt inn opplysninger om sine permitterte ansatte til NAV, dermed mottar ikke de ansatte lønnskompensasjon. Fra neste uke har imidlertid NAV klar en løsning, som gjør det mulig for permitterte å selv søke om lønnskompensasjon selv, så fremt arbeidsgiver har oppgitt permitteringen i A-meldingen.  NAV presiserer at permitterte som fortsatt venter på disse pengene, bør be arbeidsgiveren sin om å gi nødvendige opplysninger til NAV.