Husbanken kommer med nye regler for startlån som kommunene må forholde seg til.

Den særnorske startlån-ordningen fra Husbanken kan finansiere opptil 100 % av kjøpesummen ved boligkjøp, med en rente tilsvarende renten i Husbanken. Lånet kan også gis i form av en toppfinansiering som dermed kommer i tillegg til lån fra privatbanker. Startlån kan innvilges ved boligkjøp, utbedringer av bolig eller tilpasninger av bolig. Dette kan blant annet gjelde for alt fra tilpasninger for funksjonshemmede til en helt ordinær refinansiering. 

Målgruppen for startlån er barnefamilier med økonomiske utfordringer eller med umiddelbart behov for en stabil bosituasjon. Startlån gis også til mottakere av trygder og offentlige ytelser som ikke får tilstrekkelig med lån i en ordinær bank, som har en lav men stabil og sikker inntekt. Den må imidlertid være høy nok til at de kan betjene startlånet sammen med nødvendige utgifter til livsopphold. Boliglånstakere med gjeldsproblemer kan også få innvilget startlån, så fremt økonomien til låntakeren er tilstrekkelig til å dekke utgiftene. Startlån kan også ved skjønn gis i en rekke andre situasjoner, slik som til personer med sosiale- eller helsemessige utfordringer, eller personer som trenger lån eller refinansiering av boligkjøp for å kunne opprettholde et arbeidsforhold. Startlån favner derfor bredt, men til tross for navnet gis startlån ikke til ungdom i etableringsfasen. 

Startlån gis gjennom et samarbeid mellom Husbanken og kundens lokale kommune. Det fungerer slik at kommunene har et løpende lån hos Husbanken, som kommunen låner ut videre. Nå har Husbanken kommet med nye regler for startlån, som inkluderer flere endringer kommunene må forholde seg til. Disse gjelder blant annet tapsdeling samt kommunens mulighet til å låne ut på nytt, ettersom tidligere lån nedbetales.

Når et startlån har mottatt ekstra nedbetalinger fra kunden, har kommunene tidligere hatt begrenset mulighet til å låne ut pengene på nytt. De nye reglene innebærer at kommunene heretter får anledning til å låne ut pengene igjen på lån som har mottatt ekstra innbetalinger, innenfor den gitte rammen i Husbanken.

For at Husbanken skal betale ut startlån til kommuner, må kommunen fra nå av kunne dokumentere at låneopptaket er bevilget i kommunens investeringsbudsjett. Husbanken har også skjerpet kravene til tapsavsetning. Det er kommunens oppgave å vurdere risikoen ved kommunenes samlede portefølje med startlån, og sette av tilstrekkelig med penger til et tapsfond.