Oppdaterte tall fra NAV viser at det ved utgangen av 1. kvartal 2020 var 118 100 personer som mottok arbeidsavklaringspenger – også kjent som AAP. Dette er en økning på 2,8 % sammenlignet med fjerde kvartal, 2019. I mars 2020 mottok 3,4 % av befolkningen i alder fra 17 til 65 år arbeidsavklaringspenger. Ytelsen er en form for mellomting mellom sykepenger, arbeidsledighetstrygd og sosialhjelp på den ende siden, og uførepensjon på den andre siden. Arbeidsavklaringspenger skal sikre arbeidstakere inntekt i perioder hvor de står uten inntekt som følge av sykdom eller skade, og trenger forskjellige former for bistand for å komme i arbeid.

Gjennom 2019 var det et stabilt antall mottakere av arbeidsavklaringspenger, mens det gjennom de tre første månedene av 2020 har vært en tydelig økning. NAV mener økningen skyldes en lavere avgang fra ordningen, som skyldes endringer i regelverket på grunn av koronaviruset. Samtidig har antallet permitterte som søker andre jobber hatt en formidabel økning. Det fører til en kraftig konkurranseøkning på jobbmarkedet, og dermed til færre muligheter for personer på arbeidsavklaringspenger som skal tilbake til arbeidslivet.

Ved slutten av 1. kvartal 2020 mottok 12 800 personer i aldersgruppen 18 til 24 år AAP, noe som tilsvarer 2,7 % av befolkningen i den aldersgruppen. Sammenlignet med utgangen av forrige kvartal, var dette en økning på omtrent 800 personer. Gjennom store deler av 2019 har NAV konstatert en gradvis økning i mottakere under 20 år, mens hittil i 2020 har det i tillegg vært en økning i aldersgruppen 20 til 24 år.

For øvrige aldersgruppen har det hittil i 2020 vært en økning på 2 %, tilsvarende 2 400 personer, sammenlignet med utgangen av 2019. I aldersgruppen 40 til 66 økte antallet personer med AAP med omtrent 2 000, sammenlignet med utgangen av forrige kvartal. Det er spesielt i Rogaland at antallet mottakere har økt. Lavest økning er i Oslo samt Troms og Finnmark, hvor økningen er på henholdsvis 22 og 50 personer.

Fra 1. kvartal 2020 starter 17 800 med å motta arbeidsavklaringspenger. Dette er den høyeste registrerte økningens, siden ytelsen ble innført i 2010. Dette skjer til tross for at regelverket for å motta AAP ble innstrammet i 2018, blant annet ble den ordinære perioden med AAP redusert fra 4 til 3 år, og det ble innført 2-årsgrensen på hvor lenge man kan motta AAP utover den ordinære stønadsperioden.