For utenforstående kan det kanskje virke som om det eneste kriterium for å få et forbrukslån er om du har betalingsanmerkninger eller ikke. Sannheten er at det ofte er ganske komplekse modeller og datasystemer som ligger til grunn for det enkle svaret «innvilget» eller «avslått». I denne artikkelen forsøker vi å ta for oss noe av de ulike måtene en bank kommer frem til svaret på og viser at det kan være langt mer enn betalingsanmerkninger som avgjør.

Vi i STK Finans som blant annet driver forbruksklån.com har et samarbeid med et 30-talls banker i Norge, Sverige og Finland og kjenner bransjen godt. Hvordan hver enkelt bank avgjør en lånesøknad vil selvfølgelig være ulikt fra bank til bank men en del fellestrekk er det absolutt. Alle banker har kriterium som må oppfylles før din søknad om forbrukslån godkjennes. Det fremgår av lover og retningslinjer som alle bankene er underlagt at de har en plikt til å undersøke om et søkt lån er forsvarlig å innvilge. For å finne ut dette, må banken innhente en del informasjon fra deg som søker og så se på denne informasjonen i forhold til sine regler for utlån. Hvor avanserte disse reglene er vil variere, særlig med størrelsen på banken. Det betyr ikke nødvendigvis at det er lettere å få en søknad om refinansiering innvilget i en liten bank, men at en stor bank ofte har mer ressurser til å utvikle avanserte systemer og modeller for søknadsbehandling.

Sannsynligheten for mislighold og begrepet scoring

Det første begrepet vi må definere er Scoring. Dette vil gå igjen videre i artikkelen. Det man som regel snakker om er at en søknad eller en kunde får en score. Altså en poengsum. Dette gjøres fordi de ulike kriteriene som vi går igjennom etter hvert kan vektes ulikt. Du kan for eksempel få 50 poeng for å ikke ha betalingsanmerkninger og 2 poeng for å bo i en bestemt del av landet.  Alle poengene du har fått summeres og så har man en grense for hvor mange poeng du trenger for at lånet kan sies å være forsvarlig å innvilge. Poengene dine kan også avgjøre renten, her er det ofte en skala eller trappetrinn som gjør at høyere poengsum vil gi lavere rente.

Hvorfor gjør man det slik og hva er egentlig en score et uttrykk for? Det hele koker ned til at banken ønsker å forsøke å bruke statistikk til å angi hvor stor sannsynligheten er for at lånet misligholdes. Mislighold er et fint bank ord for at renter og avdrag ikke betales. Dersom et lån misligholdes risikerer banken i ytterste konsekvens å tape pengene de har lånt ut. For boliglån og andre lån som billån hvor banken kan ta pant i en gjenstand så vil banken stort sett kunne få igjen lånet sitt ved å tvangs selge gjenstanden. Forbrukslån er usikret, det vil si at det finnes ingen gjenstand som banken kan ta pant i og således sikre seg at lånet tilbakebetales. Dette er også grunnen til at rentene på forbrukslån og kredittkort er så mye høyere enn for boliglån og sikrede billån. Renten er prisen på pengene og speiler den risiko banken tar på å låne pengene sine ut til deg.

Betalingsanmerkninger

Vi begynte artikkelen med å si at betalingsanmerkninger ikke er eneste kriterium for innvilgelse av en lånesøknad. Det betyr ikke at betalingsanmerkninger har en vesentlig betydning for behandlingen av din lånesøknad. De aller fleste banker avslår søknader fra personer med betalingsanmerkninger. Dette skyldes tankegangen at dersom du allerede har misligholdt et annet lån eller ikke har betalt alle fakturaer fra andre du skylder penger så anser banken risikoen for stor til at du heller ikke vil betale det lånet du nå søker på.

I Norge har vi kredittbyråer som Bisnode og Experian lever av å selge denne informasjonen til bankene og andre som tilbyr varer og tjenester på kreditt. Disse kredittbyråene samler inn informasjon fra alle landets inkassoselskaper og registrerer i sine systemer. Denne virksomheten er selvfølgelig regulert av lover og regler. En av reglene er at dersom en bedrift gjør et søk på deg så er de pliktige til å sende et såkalt gjenpartsbrev til deg. Dette må de gjøre for at ingen skal kunne snoke i dine opplysninger uten at du vet om det.

Siden vi på forbrukslån.com lar deg fylle ut en søknad som så sendes til alle våre bankpartnere og hver av disse bankene gjør oppslag mot kredittbyrået vil du oppleve å få ganske mange gjenpartsbrev etter å fylt ut en søknad hos oss. Dette kan kanskje virke litt unødvendig, men systemet er altså laget for å beskytte deg. Og med tanke på at du har spart mye tid på å kun fylle ut søknaden en gang fremfor å oppsøke hver enkelt bank direkte så mener vi at en bunke med gjenpartsbrev er en liten pris å betale for den sparte tiden.

Tidligere så hadde kredittbyråene lov til å beholde opplysningen om betalingsanmerkning og annet mislighold for bestandig. Du kunne derfor risikere å få avslag på en lånesøknad fordi du fikk en betalingsanmerkning når du var student og prioriterte pils fremfor å betale strømregningen din. Dette virket på en måte litt urettferdig hvis man 10 år senere søkte om et lån til oppussing av kjøkkenet. Nå er reglene endret slik at kredittbyråene må slette betalingsanmerkninger fra sine databaser en gitt tid etter at du har gjort opp for deg og saken er avsluttet.

Kredittbyråenes scoring

Kredittbyråene har svært store datamengder om alle innbyggere i Norge. På den bakgrunnen kan de lage avanserte modeller for å simulere sannsynligheten for mislighold. Disse modellene er også noe de selger til bankene og andre kredittgivere. Kredittbyråenes modeller kan ta hensyn til ulike produkter, for eksempel så kan de se på bosted om det er mer sannsynlig at en som bor på postnummer 1234 unnlater å betale regningen enn en som bor på 4321. De tar også hensyn til typen produkt, kanskje man statistisk sett er slepphendt med å betale fakturaer på små beløp mens man alltid betaler de på høye beløp. Eller er det kanskje omvendt? All denne statistikken gir så en score og mange banker vektlegger denne scoren ganske høyt. Det gjør de først og fremst fordi det er store mengder data som er analysert og ligger til grunne for scoren og den treffer derfor ofte ganske godt.

Bankens historikk

Alle bankene har data om sine kunder og spesielt for større banker har dette en stor verdi når man skal score en kunde. Dersom du allerede har et kredittkort i banken som du alltid har betalt ned så kan banken være ganske sikker på at du også kommer til å betale ned på ditt nye forbrukslån. Og selvfølgelig motsatt; har du en historikk med mislighold i banken så er banken neppe villig til å gi deg et nytt lån. I alle fall ikke før gamle synder er gjort opp for.

Reglene rundt oppbevaring og levetid på kundedata er endret og her kommer også GDPR sin rett til å bli glemt inn i bildet. Så bankene må i større grad enn før slette kundespesifikke data om enkeltkunder. De kan allikevel ta vare på anonymiserte eller aggregerte data for å kunne bruke statistikk for å angi sannsynligheten for mislighold på samme måte som kredittbyråene gjør det.

Låneformål

Hva du søker lån til kan også ha noe å si for sannsynligheten for å få innvilget et lån. Generelt så er mange banker nok vennligere innstilt til en søknad om refinansiering fordi din totale gjeld da ikke øker. Les gjerne mer om refinansiering. Dette henger sammen med bankenes plikt til å drive en forsvarlig utlånspolitikk. De er pålagt å ikke innvilge deg større lån enn det de tror at du kan betjene.

Winter cabin

Inntekt, hus og hytter

Det har selvfølgelig stor interesse for bankene å vite hva du tjener og hva du eier. Selv om bankene ikke får ta pant i dine eiendeler når du får utbetalt et forbrukslån så har de muligheten til å ta tvangsutlegg i dine eiendeler hvis det skulle komme til et punkt hvor du misligholder lånet ditt.

At inntekten din har betydning for hvor mye ekstra utgifter du kan påta deg i form av renter og avdrag er ganske åpenbart. I tillegg så kommer din sivilstand inn som vi skriver litt om i neste avsnitt.

Sivilstand og barn

Bankene er interessert i å vite om du bor alene eller sammen med noen, 

om du er gift og hvor mange barn du har. Dette er først og fremst for å avgjøre hvor mye disponibel inntekt du har, altså hvor mye penger du har igjen når du har betalt alle dine utgifter. Som de fleste er enige om så er det ganske hyggelig å ha barn, men økonomisk så utgjør de absolutt en stor utgift. Så da kommer også sivilstand inn. Selv om du kanskje ikke tar med din partner som en medsøker så har det betydning for din disponible inntekt at dere har to inntekter i husstanden. Hver også klar over at er man gift så har man i utgangspunktet et felles ansvar for gjelden, også kalt solidarisk ansvarlig. Det betyr at om for eksempel mannen tar opp et forbrukslån i sitt navn uten at kona er medsøker så kan banken allikevel rette krav om tilbakebetaling mot kona dersom mannen ikke følger nedbetalingsplanen på lånet.

På bakgrunn av at lovverket gir bankene ulike muligheter for å inndrive lånet kan altså sivilstand påvirke scoringen.

Ulovlige kriterium

Det følger av ulike lover at en del faktorer er det ikke lov å ta med i vurderingen av en kunde. Dette vil gjelde for eksempel kjønn. For noen år siden var det vanlig at forsikringsselskapene gav lavere premie til kvinner fordi de statistisk sett hadde mindre sjanse for skader enn menn, men dette ble forbudt og på samme måte kan man heller ikke bruke det ved behandling av lånesøknader. Det er selvfølgelig ikke lov å bruke seksuell legning, hudfarge, politisk tilhørighet eller andre lignende kriterium. Det som derimot er lov er å bruke statsborgerskap som kriterium. Dette skyldes at dersom du er norsk statsborger så har banken bedre muligheter for å inndrive gjelden ved mislighold enn dersom du ikke er det.

Lykke til med din søknad

Som du nå forstår så er det mange faktorer som avgjør en lånesøknad. Det er derfor vi også må ha et såpass omfattende søknadsskjema på våre sider. Både vi i forbrukslån.com og du som kunde skulle nok gjerne sett at vårt søknadsskjema var mye kortere men da ville ikke bankene kunne gjøre en forsvarlig vurdering av din søknad, noe de er pålagt etter loven å gjøre. De må rett og slett kunne vise til at de har gjort en grundig vurdering av søkeren og søknaden før et lån innvilges for å beholde sin konsesjon til å drive bankvirksomhet.

Avslutningsvis så må vi understreke at dette er ment som en generell beskrivelse basert på vår erfaring fra finansbransjen gjennom mange år. Dette er ikke en uttømmende liste eller en absolutt beskrivelse av hvordan våre samarbeidende banker operer. Vi tar også forbehold om at vi har oppfattet noe feil, at lover og regler stadig endrer seg og så videre. Vi håper allikevel du har blitt litt klokere og har fått en forståelse for at det ikke kun er betalingsanmerkninger som er avgjørende for om du mottar et lånetilbud eller ikke.